Macedonian Communities in the Czech Republic

The Association of Macedonians in the Czech Republic

Macedonian Cultural Association